ประชุมผู้ถือหุ้น

ช่องทางในการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM) ล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุน ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความสำเร็จของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีพึงได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของทุนชำระผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หรือประมาณ 49,612,108 หุ้น ที่มีชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563(จะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายคนรวมกันก็ได้) สามารถเสนอเรื่องต่าง ๆเพื่อพิจารณาเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.seamico.com

 1. แบบฟอร์มเพื่อเสนอวาระ ต้องกรอกข้อมูลตามที่กำหนดให้ครบถ้วน
 2. ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพื่อรับการพิจารณาในเบื้องต้นและติดต่อกลับ
 3. จัดพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าว แล้วนำส่งพร้อมเอกสารตามที่บริษัทฯ กำหนด ส่งทางไปรษณีย์ไปที่

  สำนักเลขานุการบริษัท
  บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
  ชั้น 18 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์
  287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดส่งข้างต้นต้องถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

 

เงื่อนไขอื่น ๆ

 1. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เท่านั้น
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ไม่ได้เสนอจากผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการที่จะไม่พิจารณากรณีที่เอกสาร ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
 4. สำหรับบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ นั้น นอกจากจะต้องมีหนังสือยินยอมแล้ว บุคคลดังกล่าวต้องพร้อมที่จะแสดงตนต่อคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ด้วยหากมีการร้องขอ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0-2624-6353 หรือติดต่อทาง Email address: irzmico@seamico.co.th