ข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
1 ELEVATED RETURNS LLC 346,000,000 20.92
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 107,698,724 6.33
3 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 100,000,000 6.05
4 ER MERRY WAY LP 60,000,000 3.63
5 OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT 48,992,954 2.96
6 นายวชิระ ทยานาราพร 34,000,000 2.06
7 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 31,764,567 1.92
8 นายพิมล ศรีวิกรม์ 31,373,300 1.90
9 BANK OF SINGAPORE LIMITED 27,376,610 1.66
10 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 27,000,000 1.63
11 นายชัยยุทธ พิทักษ์ธีระธรรม 26,509,400 1.60
12 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 22,775,456 1.38
13 นายประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์ 20,000,000 1.21
14 น.ส.ศันสนีย์ วงศ์วรเศรษฐ 18,021,300 1.09
15 นางศิริพร ศาตวินท์ 17,100,000 1.03
16 นายประสาธน์ มหากิจศิริ 11,851,700 0.72
17 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 11,787,900 0.71
18 นางสัญชญา รัตนะกนก 11,500,000 0.70
19 นางทยา ทีปสุวรรณ 11,500,000 0.70
20 นางณัชชา ลิปิพัฒนา 11,220,000 0.68
21 นายพินิจ ขาวโต 10,740,000 0.65
22 นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ 10,700,700 0.65
23 นายขัตติยะ โรจนตรีคูณ 10,300,058 0.62
24 นายมงคลศิลป์ พงศ์ณัฐการย์ 10,000,000 0.60
25 นายสุประวัติ เอื้อวงศ์ตระกูล 10,000,000 0.60
26 นายธนันท์ชัย วสุธรรม์ธีรกุล 8,435,000 0.51

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจะต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับการกำหนดของคณะกรรมการบริษัท

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
22/02/62 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/61-31/12/61
22/02/61 14/03/61 15/05/61 เงินปันผล 0.05 บาท  
24/02/60 14/03/60 15/05/60 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/59-31/12/59
26/02/59 28/03/59 13/05/59 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/58-31/12/58
27/08/58 09/09/58 24/09/58 เงินปันผล 0.04 บาท  
27/02/58 26/03/58 29/05/58 เงินปันผล 0.05 บาท  
10/03/57 21/03/57 12/05/57 เงินปันผล 0.09 บาท  
27/02/56 14/03/56 22/05/56 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/55-31/12/55
22/02/55 12/03/55 14/05/55 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/54-31/12/54
14/11/54 24/11/54 - เงินปันผล 0.00546 บาท -
14/11/54 24/11/54 29/12/54 หุ้นปีนผล 10.17 : 1 หุ้น  
24/02/54 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/53-31/12/53