ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทฯ ดูแลพนักงานโดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพโดยการจัดหลักสูตรอบรมตลอดทั้งปี มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือเงินออม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปีการประกันสุขภาพ ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยในปี 2561 มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

การส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้เกิดการกระจายทางการศึกษาเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

บริษัทฯ มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ

การส่งเสริมด้านการแพทย์

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย์ การช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างทั่วถึง ในปี 2561 บริษัทได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

บริษัทได้ร่วมทำบุญในงานทอดกฐินพระราชทาน งานทอดผ้าป่าสามัคคีกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การส่งเสริมกีฬา

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรเล่นกีฬา ส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถให้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ไปร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ การแข่งขันกีฬาที่จัดเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup การแข่งขันแบดมินตัน Broker Badminton Championship และการแข่งขันปิงปอง SET-Broker Table Tennis Championship ซึ่งการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังกล่าว เป็นการจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ได้แก่บริษัทสมาชิกในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย บริษัทสมาชิกชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตราสารหนี้ไทย ชมรมนักข่าวและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้น การแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
CSR Report 2018
ไฟล์ PDF
CSR Report 2017
ไฟล์ PDF
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
...
การปรับปรุงอาคารเรียนเก่าเป็นห้องปฏิบัติการฝึกอาชีพ โรงเรียนบ้านคลองโยง จังหวัดนครปฐม
...
การจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) บ้านมอตะหลั่ว จังหวัดตาก
...
โครงการสานฝันเพื่อปันน้อง โรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี
...
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
...
กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
...
โครงการสุขศาลาบ้านยูไนท์ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
...
การแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup