งบการเงิน financial info
ปี 2562
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2561
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2561
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2560
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2560
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2559
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2559
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2558
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2558
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2557
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2557
 • งบการเงิน
 • รายงาย
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2556
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2556
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2555
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2555
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2554
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2554
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
บการเงินไตรมาสที่ 1/2554
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2553
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2553
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2553
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2553
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ