แบบฟอร์ม 56-1 financial info
แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 : 2560

แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 : 2559

แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 : 2558

แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 : 2557

แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 : 2556

แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 : 2555

แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 : 2554

แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 : 2553

แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 : 2552

แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1 : 2551