ข้อมูลสำคัญทางการเงิน financial info
  2561
(ล้านบาท)
2560
(ล้านบาท)
2559
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 2,772.87 3,212.12 3,339.08
ทุนที่เรียกชำระแล้ว 653.87 653.87 653.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,052.70 2,356.94 2,674.65
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ (124.89) 276.32 160.70
ค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ 1.13 5.39 42.77
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (195.83) 9.87 227.02
( 1 ) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
  2561
(ล้านบาท)
2560
(ล้านบาท)
2559
(ล้านบาท)
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 100.91 98.05 73.38
อัตรากำไรสุทธิ (%) 115.63 3.59 64.24
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (8.83) 0.40 9.28
อัตราผลตอบแทนการลงทุน (%) (13.07) 18.00 3.48
( 2 ) อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
  2560
(ล้านบาท)
2559
(ล้านบาท)
2558
(ล้านบาท)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (6.29) 0.29 6.90
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) (0.04) 0.08 0.05
( 3 ) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
  2561
(ล้านบาท)
2560
(ล้านบาท)
2559
(ล้านบาท)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า) 1.65 1.79 3.28
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า) 4.19 4.02 6.07
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%) 31.40 37.59 45.97
อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%) 79.87 84.68 85.08
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.35 0.36 0.25
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) - 449.22 75.00
( 4 ) อัตราส่วนอื่นๆ
  2561
(ล้านบาท)
2560
(ล้านบาท)
2559
(ล้านบาท)
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (%) 79.87 84.68 84.94
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%) N/A** N/A** N/A**
( 5 ) ข้อมูลต่อหุ้น
  2561
(ล้านบาท)
2560
(ล้านบาท)
2559
(ล้านบาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.57 1.80 2.05
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.150) 0.008 0.174
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - 0.05 0.10
ราคาพาร์ (บาท) 0.50 0.50 0.50

** ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้รับอนุญาตให้หยุดดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงไม่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่ กลต. กำหนด