คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ financial info

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาสที่หนึ่งปี 2562 จำนวน 0.98 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานของ งวดเดียวกันในปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุน 41.94 ล้านบาท ผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจำนวน 42.92 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

 1. บริษัทมีรายได้รวม 30.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.55 ล้านบาทหรือร้อยละ 258 สาเหตุหลักมาจาก
  ล้านบาท
    2562 2551
  รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ 261.18 378.53
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (273.01) (361.03)
  ภาษีเงินได้ – รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 2.49 (2.90)
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (9.34) 14.60
  • ผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 55.64 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่หนึ่งปี 2562 บริษัทมีกำไรจากการขาย เงินลงทุนทั่วไปจำนวน 25 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2561 บริษัทบันทึกขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวนมากจากการ ปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน อันเนื่องมาจากราคาซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ปรับลดลง
  • ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 2.01 ล้านบาทจากการหยุดดำเนินการชั่วคราวของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
  • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 5.94 ล้านบาท ผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.70 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (“เคที ซีมิโก้”) 4.64 ล้านบาท (บริษัทถือ หุ้นในอัตราร้อยละ 49.71) อันเนื่องมาจากมูลค่าซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสนี้ปรับลดลงมากจากไตรมาส เดียวกันในปีก่อนหน้า ทำให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงเป็นจำนวนมาก
  • เคที ซีมิโก้ มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่หนึ่งปี 2562 และ 2561 โดยสรุปดังนี้
  • ในขณะที่บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด และบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมมีผลการ ดำเนินงานในไตรมาสนี้ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า ทำให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งสอง บริษัทลดลง โดยเฉพาะแอ๊บเซอลูทโยคะที่มีสตูดิโอเปิดใหม่ห้าแห่งในปีที่แล้ว ปัจจุบันได้ดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทเพิ่มมากขึ้น
 2. ค่าใช้จ่ายรวม 30.12 ล้านบาท ลดลง 2.28 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัท หลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company ทำให้ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวไม่เกิดขึ้นในปี 2562 นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายรวมยังลดลงจากต้นทุนทางการเงินและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง แม้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงานจะเพิ่มขึ้นก็ตาม