การแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup

การแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup     การแข่งขันแบดมินตัน Broker Badminton Championship และการแข่งขันปิงปอง SET-Broker Table Tennis Championship ซึ่งการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังกล่าว เป็นการจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่ม ธุรกิจหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ได้แก่บริษัทสมาชิกในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ สมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทย บริษัทสมาชิกชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตราสารหนี้ไทย ชมรมนักข่าวและ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ