กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และของขวัญในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ให้กับศูนย์การ ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนที่มี ความพิการทางด้านสติปัญญา และส่งเสริมให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้ บริการแก่คนพิการทางสติปัญญา

โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ มูลนิธิคนพิการไทย

บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คันให้แก่เด็กพิการในวัยเรียนไว้ใช้ในสถาน ศึกษา และเด็กพิการผู้ยากไร้เพื่อประกอบกิจวัตรประจำวัน และใช้ในการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ

การสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อนำไปใช้ทำประโยชน์ต่างๆ และบริจาคสิ่งของให้กับ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้แก่

- การซื้อสลากกาชาดจากสภาสังคมสงเคราะห์และกระทรวงการคลัง ซึ่งรายได้จะถูกนำไปใช้ในการดำเนิน ภารกิจของสภากาชาดไทยและกิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ

- การบริจาคกระเป๋านักเรียนให้เด็กๆ ที่อยู่ห่างไกล ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

- การระดมเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสปป.ลาว จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแต