โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

มีที่มาจากนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติในระยะ 20 ปีของรัฐบาล โดยมีหลักการสำคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนาการศึกษา ผลักดันให้เกิดการบริหารโรงเรียนในแนวทางใหม่ ที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนา สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิมีชัยวีระไวยทยะ และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป เป็นระยะ เวลา 3 ปี

โรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนมีชัยพัฒนาหรือโรงเรียนไม้ไผ่เป็นโรงเรียนทางเลือกระดับมัธยมศึกษาที่ ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธาน มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 โรงเรียนมุ่งสร้าง นักธุรกิจเพื่อสังคมและนักพัฒนาชุมชนโดยสร้างคนดีที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางธุรกิจโดยอาศัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัยมีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวอย่างโรงเรียนด้านการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ความ สำคัญระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีพของนักเรียนและชุมชน บริษัทฯ จึงร่วม สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนต่อไป