การจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) บ้านมอตะหลั่ว จังหวัดตาก

ศศช.บ้านมอตะหลั่ว ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ก่อตั้งขึ้นจากโครงการพื้นที่เรียนรู้ชุมชนพื้นที่สูงตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปี พ.ศ. 2557 เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนและชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงให้สามารถอ่านออก เขียนภาษาไทยได้ และใช้เป็นสถานที่จัด กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ศศช.บ้านมอตะหลั่ว เดิมมีอาคารจำนวน 2 หลัง แบ่งเป็นอาคารเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 4 และ อาคารที่ใช้เป็นโรงอาหารซึ่ง

บริษัทฯ เห็นว่า อาคารเรียนเพียงอาคารเดียวไม่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก นักเรียนระดับอนุบาล จำเป็นต้องมีการฝึกพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ทั้งกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมในอาคาร เรียน รวมถึงการนอนช่วงกลางวัน บริษัทฯ จึงมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก เพื่อใช้ เป็นที่เรียนและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล