การปรับปรุงอาคารเรียนเก่าเป็นห้องปฏิบัติการฝึกอาชีพ โรงเรียนบ้านคลองโยง จังหวัดนครปฐม

จากการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้สำรวจพบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และนักเรียนมีเป้าหมายต้องการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว สมาคมฯ จึงริเริ่มโครงการปรับปรุงอาคารเรียนเก่าเป็นห้องปฏิบัติการฝึกอาชีพ จำนวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้องตัดเย็บ ห้องคหกรรม และห้องเสริมสวย

บริษัทฯ เห็นถึงประโยชน์ในการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน จึงร่วมมือกับสมาคมฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อการสอนและครุภัณฑ์สำหรับห้องตัดเย็บ ได้แก่ จักรเย็บผ้าและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น หุ่น กรรไกร สายวัด เข็ม ด้าย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะสู่การประกอบอาชีพ รวมถึงผลิตสินค้าและบริการเพื่อจัดหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อเป็นทุนในการศึกษาต่อ หรือเพื่อประกอบอาชีพอิสระเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว